Igakülgne ja kvaliteetne lahendus

Teede hooldus

Metsamaterjali ladustamine

Vastavalt Lääne Teed OÜ ja Transpordiameti vahelisele korrashoiulepingule korraldab metsamaterjalide ladustamist riigiteede teeäärsetele aladele teehooldaja.

Suvine teede korrashoid

Tolmutõrje, kruusateede korrashoid.

Talvine teede korrashoid

Lume- ja libedustõrje, lumekoristus ja äravedu.

Teede ehitus

Teede ja platside ehitus

Augue condimentum nisi condimentum nunc.

Kruuskatete ehitus

Augue condimentum nisi condimentum nunc.

Liiv- ja killustikaluste ehitus

Augue condimentum nisi condimentum nunc.

Asfalt- ja betoonkatete ehitus

Cras non consequat semper odio amet integer.

Tee-ehitusmaterjalide müük

Purustatud kruus

Purustatud kruus on parimaks materjaliks kruusateede kattekihi ehitamisel ja remondil, moodustades kandva ja siduva kihi tee aluskruusale. Pakume kahte fraktsiooni purustatud kruusa: fr. 0-32mm – kasutusel suurema liikluskoormusega kruusateede katendina ja fr. 0-24mm – sobilik kasutada väiksematel teedel.

Kruuskillustik

Kruuskillustik saadakse kruusast välja sõelutud suuremate kivide purustamise ja erinevatesse fraktsioonidesse sõelumise teel. Killustikku kasutatakse tugevate kandvate pinnakihtide ehitamiseks nii teedeehituses kui ka üldehituses, imbväljakute rajamisel ja dreentorustike ehitamisel. Peamised toodetavad killustiku fraktsioonid on: 4-16mm, 16-32mm ja 32-63mm.

Sõelutud kruus

Sõelutud kruus on sobilik kõikvõimalike alustäidete tegemiseks: teede aluskihid, platside alused, vundamentide sisemine ja välimine täide. Sõelutud kruusa eelis loodusliku täitematerjali ees on ühtlane fraktsioon,  see tagab täite stabiilsuse ja hea töödeldavuse. Sõelutud kruusa pakume nelja fraktsiooni: 0-16mm, 0-24mm, 0-32mm ja 0-63mm. 

Kruuskillustiku sõelmed

Kruuskillustiku sõelmed saadakse killustiku tootmise käigus, kui sõelutakse välja peen fraktsioon 0-4mm. Sõelmed sobivad täitematerjaliks kohtades, kus ei vajata filtratsiooni nõudega materjale. Sõelmed on laialdaselt kasutuses tänavakivi paigaldamisel ja asfaldisegude valmistamisel.

Sõelutud liiv 0-8mm

Sõelutud liiv on sisuliselt kivivaba, võib sisaldada vaid üksikuid kuni 8 mm diameetriga kive. Sõelutud liiv sobib paremini just vee- ja kaablitrasside ümbruse täiteks, kuna suured kivid on liivast välja sõelutud, siis ei vigastata kaablit või toru selle ümbruse täitmisel.

Sõelutud muld

Sõelutud muld on toodetud karjääri kattepinnasest ja mõeldud eelkõige haljastustööde tegemiseks.

Metsamaterjali ladustamine

Vastavalt Lääne Teed OÜ ja Transpordiameti vahelisele korrashoiulepingule korraldab metsamaterjalide ladustamist riigiteede teeäärsetele aladele teehooldaja. Lepinguga sätestatakse teehooldaja ja vedaja tegevused, mis on seotud metsamaterjali ladustamise ja autodele laadimisega.

Metsamaterjali vedaja esitab vastava taotluse, mille menetlemiseks on teehooldajal aega 3 tööpäeva. Positiivse otsuse korral esitab vedaja teehooldajale Transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluskorralduse joonised. Metsamaterjali vedaja ja teehooldaja vahel sõlmitud lepingus fikseeritakse vedajale tagatisraha maksmise kohustus 1000 eurot kasutatava ala korrastamise kohustuse ja/või kahjustuste likvideerimise tagamiseks. Lepingule lisatakse „Metsamaterjali riigitee maale ladustamise ja autodele laadimise tingimused“ ja Transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluskorralduse joonised.

Vedaja on kohustatud pärast riigitee maal ladustatud metsamaterjali äravedu korrastama maantee,  maantee elemendid ja rajatised ning teemaa, viies need ladustamiseelsesse seisundisse. Vedaja esitab teehooldajale täidetud üleandmise-vastuvõtmise akti, mille põhjal teehooldaja kontrollib üleantava laoplatsi ja allkirjastab akti 5 tööpäeva jooksul.

Enne lepingu sõlmimist on ladustamine keelatud. Ladustamisluba ei väljastata riigi põhi- ja tugiteede maale, kus laoplatsi vahetus läheduses on liiklussagedus üle 500 auto ööpäevas.

Ebaseaduslikult ladustatud metsamaterjali menetlemine kuulub teeomaniku esindaja (Transpordiamet) kohustuste hulka.

Metsamaterjali ladustamise osas võta ühendust: